مالاتیون شیماگرو

  ارديبهشت 27, 1401

  حشره کش مالاتیون شیماگرو:

  - حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی، کنه کش
  - نام تجاری: مالاتیون
  - ماده موثر: 570 گرم بر کیلوگرم مالاتیون
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1375-5500 MG/KG

  میزان مصرف:

  درختان میوه سردسیری  انواع شته، مگس گیلاس 1 تا 2 در هزار در زمان تغییر رنگ گیلاس
  جالیز و سبزی مگس سفید، شته، ملخ بومی 1 تا 1/5 در هزار در شروع فعالیت آفت
  زیتون پسیل زیتون 2/5 در هزار
  یونجه و چغندر شته ها، ملخ ها 0/7 تا 1/5 لیتر در هکتار
  حبوبات انباری آفات انباری 2 گرم ماده خالص در متر مربع
  رز و کاج انواع شته 2 در هزار
  مرکبات و تخیلات شپشک، شته و زنجره 2 تا 3 در هزار

  حشره کش پرمترین آمبوش شیماگرو :

  - حشره کش تماسی با طیف وسیع
  - نام تجاری: آمبوش
  - ماده موثر: 250 گرم پرمترین
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 430-6000 MG/KG

  حشره کش تماسی از گروه پایروتیروئیدهای سنتتیک که با مصرف کم دارای اثر و دوام طولانی می باشد.

  میزان مصرف:

  محصول پرودینا میزان مصرف
  چغندر قند پرودنیا یک لیتر در هکتار
  درختان میوه مینوز لکه گرد 0/5 در هزار (فقط در سالهای طغیانی علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم و در یک نوبت)

  حشره کش دیازینون بازودین شیماگرو :

  - حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی
  - نام تجاری: بازودین
  - ماده موثر: 600 گرم بر لیتر دیازینون
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 1250 MG/KG

   میزان مصرف:

  محصول آفت میزان مصرف
  سیب کرم سیب یک در هزار
  گلابی پسیل گلابی یک در هزار
  نخیلات شپشکهای خرما 1/5 - 1 در هزار
  پسته شپشکهای پسته یک در هزار
  مرکبات شپشکهای مرکبات یک در هزار
  چغندر قند آفات چغندر قند 1/5 - 1 لیتر در هزار
  درختان میوه و درختان جنگلی کرم سفید ریشه 3/5 - 3 لیتر

  حشره کش دلتامترین شیماگرو:

  - حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر
  - نام تجاری: دسیس
  - ماده موثر: 25 گرم دلتامترین
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 135-5000 MG/KG

  میزان مصرف:

  محصول آفت میزان مصرف
  درختان میوه مینوز لکه گرد 0/5 در هزار
  چغندر قند پرودینا یک لیتر در هزار
  گندم سن گندم 300 سی سی در هکتار

  دیمتوات شیماگرو

  ارديبهشت 27, 1401

  حشره کش دیمتوات شیماگرو:

  - حشره کش سیستمیک، تماسی و گوارشی
  - دوره کارنس : فاصله آخرین سم پاشی و برداشت محصول باید حداقل 2 تا 3 هفته باشد
  - نام تجاری: رکسیون
  - ماده موثر: 400 گرم بر لیتر دیمتوات
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 387 MG/KG

  میزان مصرف:

  محصول آفت میزان مصرف
   گندم و جو شته سبز، شته سمی و سایر شته ها یک لیتر در هزار
  پنبه تریپس، شته پنبه، زنجره پنبه، سن سبز معمولی، سنگ تخم پنبه یک لیتر در هزار
  چغندر قند زنجرک سبز، شته زنجرک یک لیتر در هزار
  یونجه نماتد ساقه یونجه یک لیتر در هزار
  سویا شته ها، تریپس ها و سایر حشرات مکنده یک لیتر در هزار
  درختان میوه سردسیری شپشکهای آسیایی، واووی، سپرداربنفش، شپشک سان زوزه و شپشک های نخودی یک در هزار

  حشره کش دیکلرووس ددواپ شیماگرو:

  - حشره کش تماسی گوارشی، تدخینی و نفوذی
  - نام تجاری: ددواپ
  - ماده موثر: 500 گرم دیکلرووس
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 50 MG/KG

  دیکلرووس حشره کشی است که علیه آفات مکنده به کار می رود. این سم به علت خاصیت تبخیری شدید که 3 روز بعد اثرش زائل می گردد قابل استفاده در صیفی و سبزیجات نیز می باشد.

  میزان مصرف:

  محصول آفت میزان مصرف
  سبزیها و جالیز تریپس پیاز، شته ها، عسلک جالیز، مگس سفید گلخانه 2 - 1/5 لیتر در هکتار در گلخانه ها برای هر 100 متر مکعب حجم، مقدار 8 سانتیمتر مکعب

  سایپرمترین شیماگرو

  ارديبهشت 27, 1401

  حشره کش سایپرمترین شیماگرو :

  - حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی از گروه پیرتروئیدها
  - نام تجاری: ریپکورد
  - ماده موثر: 400 گرم بر کیلوگرم سایپرمترین
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 250-4150 MG/KG

  سایپرمترین حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه سمپاشی شده که به عنوان حشره کش باغث اختلال در کانال های سدیم در طناب عصبی میشود
  در باغهایی که تحت IPM هستند باید با دقت استفاده شود. زیرا برای بند پایان و حشرات مفید، مضر خواهد بود.

  توصیه مصرف:

  محصول آفت میزان مصرف
  پنبه آفات برگخوار 175 میلی لیتر در هکتار
  سیب آفات برگخوار 175 میلی لیتر در هزار لیتر آب

   

  حشره کش فن پروپاترین دانیتول شیماگرو:

  - حشره کش فن پروپاترین شیماگرو
  - حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده
  - نام تجاری: دانیتول
  - ماده موثر: 100 گرم بر لیتر فن پروپاترین
  - موارد و میزان مصرف : علیه کنه قرمز اروپایی درخنان میوه به نسبت 2 در هزار
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 70.6 MG/KG

  حشره کش فنیتروتیون سومیتیون شیماگرو:

  - حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفاتها
  - نام تجاری: سومیتیون
  - ماده موثر: 500 گرم فنیتروتیون
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS (FORM):IV
  ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1700 MG/KG

   میزان مصرف:

  غلات (گندم و جو) سن گندم و سایر سن های زیان آور 1/2 لیتر در هکتار
  غلات (گندم و جو) ملخهای مراکشی، ایتالیایی، بری بری، تورائی، صحرایی و بومی قم 1/5 لیتر در هکتار
  غلات و مراتع ملخ مهاجر، ملخ آسیایی، ملخ صحرایی 400 تا 500 گرم در هکتار
  برنج کرم ساقه خوار برنج 1/5 لیتر در هکتار
  پسته سن های ناقل بیماری نماتوسپورا 2- 1/5 در هزار
  پسته سوسک سرشاخه خوار 1/5 در هزار
  نیشکر ملخ آسیایی 1/5 لیتر در هکتار

  حشره کش کلرپیریفوس دورسبان شیماگرو :

  - حشره کش غیر سیستمیک، فسفره تماسی و گوارشی کمی تدخینی
  - نام تجاری: دورسبان
  - ماده موثر: 408 گرم بر لیتر کلرپریفوس
  - درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
  ORAL LD50 FOR RATE = 135-163 MG/KG

  کلرپیریفوس حشره کش غیر سیستمیک ، فسفره تماسی و گوارشی با خاصیت کمی تدخینی است . این حشره کش فسفره برای کنترل انواع حشرات در مزرعه و باغات مرکبات و میوه به کار می رود.

  دوره کارنس : حداقل فاصله زمان بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول بایستی 2 هفته باشد.

   میزان مصرف:

  محصول آفت مرکبات
  مرکبات انواع بالشکها، سپرداران، شپشکها 2-1/5 در هزار
  درختان میوه شپشکهای واوی آسیایی بنفش سان روژه، سفید 1/5-1 در هزار
  سویا مینوز برگ 2/5-2 لیتر در هکتار
  صفحه1 از2

  نفیس رویش پارسیان

  تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی

  • تهران، شهر آرا، خیابان آرش مهر، خیابان بلوار غربی، کوچه منصوری، پلاک 52، واحد 1
  • 86174105 (021) 98+
  • 86174209 (021) 98+
  • 86174365 (021) 98+
  • office@nafistradeco.com

  سلام! بر روی نام یکی از کارشناسان فروش ما در کادر زیر کلیک کنید تا در واتس اپ چت کنید یا به ما ایمیل بفرستید office@nafistradeco.com

  در واتساپ با ما چت کنید
  Close and go back to page

  ترافیک سایت

  امروز73
  دیروز114
  این هفته397
  این ماه1838
  کل13861

  • آی پی: 34.231.147.28
  1
  آنلاین
  1401-02-27