مقالات

  نفیس رویش پارسیان

  بیماری های گندم

  گندم گیاهی از خانواده Poaceae و از جنس Tiriticum است. گندم بزرگترین محصول در زمینه گیاهان زراعی در سرتاسر دنیاست.

  ساقه تمام گندم‌ها استوانه‌ای، بندبند، بدون انشعاب و تو خالی‌ که به آن سوفار می‌گویند؛ همچنین برگ‌های نازک و کم عرض با زبانه‌های کوچک و دارای گل‌آذین سنبله می‌باشد. دانه آن بین دو پوشش لما (پوشینه بیرونی) و پالئا (پوشینه درونی) است.
  گندم از گیاهان تک‌لپه و گل‌دار است. تولید و برداشت گیاه گندم در دنیا حدود ۸۰۰ میلیون تن در سال می باشد. تاکنون بیش از ۷۰ نوع حشره گیاه خوار شناخته شده‌اند که غذای اصلی آنها غلاتی مانند گندم و جو هستند.

   

   زنگ ها:

  زنگ های گیاهی معلول قارچ‌های راسته Uredinales و رده بازیدیومیست‌ها و از زیان آورترین بیماری‌های گیاهی هستند. این بیماری‌ها می توانند موجب قحطی شوند. چون بیشترین اثر تخریبی این بیماری‌ها بر غلات و به خصوص گندم؛ یولاف و جو است ولی به سبزی ها مثل لوبیا و مارچوبه و گیاهان زینتی مانند میخک و گل داوودی و گل میمون هم حمله می‌کنند.ضمنا به درختان از جمله کاج، سیب و قهوه خسارت میزنند.


  قارچ‌های مولد زنگ بیشتر به برگ و ساقه هجوم می‌برند و عفونت های زنگ معمولا به صورت لکه های متعدد به رنگ زنگ آهن، نارنجی، زرد یا حتی سفید بروزمی‌کنند و اپیدرم میزبان پاره میشود‌. بعضی از زنگ ها برجستگی و گال ایجاد می کنند. بیشترعفونت‌های زنگ گیاهی به صورت لکه‌های موضعی هستند.برخی ممکن است سیستمیک باشند.

  حدود 5000 گونه قارچ برای زنگ وجود دارد. مهم ترین قارچ‌های زنگ و بیماری های ناشی از آن‌ها در زیر آمده اند.
  Puccinia ، قارچ‌های این جنس باعث ایجاد بیماری‌های شدید می شوند. بیشتر قارچ‌های زنگ بسیار اختصاصی اند. به قارچ‌های مولد زنگ که از نظر شکل شناسی تفاوتی با هم ندارند ولی به جنس های گیاهی متفاوت حمله می کنند. فرم ویژه (Formae specialis) گفته می‌شود. مانند Puccinia graminis f. sp. Tritici در گندم و فرم ویژه Puccinia graminis f.sp hordei که در جو بیماری ایجاد می کند.

  درون هر فرم ویزه زنگ تعدادی نزاد فیزیولوژیکی وجود دارد. نزاد فیزیولوژیکی فقط به تعداد خاصی از ارقام موجود در یک گونه گیاه میزبان حمله میکند و فقط به کمک یکسری از ارقام افتراقی مورد حمله قرار میگیرند،قابل تشخیص است.

  در مناطقی که تولیدمثل جنسی قارچ مولد زنگ نادر است، نژادهای آن در دوره‌ای نسبتا طولانی ثابت ترند. تعداد نژادهای بعضی از همین قارچ‌ها به فراوانی نزادهای قارچ هایی است که تولید مثل جنسی دارند.


  قارچ های زنگ در طبیعت انگل اجباری اند ولی بعضی از آنها امروزه در آزمایشگاه روی محیط کشت های مخصوص کشت می‌شوند و رشد میکنند. همه قارچ های زنگ تلیوسپور و بازیدیوسپور تولید می‌کنند. به زنگ هایی که فقط تلیوسپور و بازیدیوسپور تولید می‌کنند میکروسیکلیک گفته میشود.

  به زنگ هایی که علاوه بر این دو؛ نرهاگ یا اسپرماسیوم( پیکنیدیوسپور)، ایسیوسپور و یوریدیوسپور هم تولید میکنند.به چنین زنگ هایی که پنج نوع اسپور به وجود می آورند، زنگ های ماکروسیکلیک گفته می شود. تلیوسپور دارای نقش اسپور جنسی و مرحله زمستان گذرانی است. با توجه به جدول ذیل سمومی که برای مبارزه با زنگ ها به کار میروند، ذکز شده اند.

  سم توصیه شده

  مقدار مصرف سم

   توضیحات

  تبوکونازول EW 25%

   1 لیتر در هکتار

  براساس پیش آگاهی،سمپاشی در مرحله خوشه

  سایپرکونازول

  0/5 لیتر در هکتار

  آزوکسی استروبین+ سایپرکونازول SC28%

  0/75 لیتر در هکتار

  پروپیکونازول EC25%

  1 لیتر در هکتار


  زنگ ساقه گندم:

  این زنگ انتشار جهانی دارد و به گندم در هر مکان و منطقه ای حمله می کند. بوته های بیمار کمتر پنجه می‌زنند، تعداد دانه در هر خوشه کاهش می‌یابد. دانه چروکیده و اندازه آن کوچکتر میشود. آرد حاصل از آن کیفیت نامطلوب و ارزش غذایی کمی دارد.
  میزان خسارت زنگ ساقه از خیلی اندک تا انهدام کامل مزارع گندم در سطح وسیع یا چند استان تغییر میکند. عامل زنگ ساقه گندم به گندم و غلات( جو، یولاف و چاودار ) و علف چمنی حمله میکند.همچنین در زرشک هم دیده می شود. نشانه های بیماری در گندم به صورت تاول و جوش هایی بیضوی کشیده و موازی روی ساقه و برگ و غلاف برگ بروز میکند. این جوش ها، یوریدیوم نامیده میشود.

   

   

  سیاهک‌ها:

  سیاهک‌های گیاهی بر اثر بازیدیومیست‌های متعلق به راسته ustilaginals ایجاد می شوند و در سرتاسر جهان شیوع دارند.تقریبا 1200 گونه قارچ مولد سیاهک وجود دارد. در سیاهک‌ها کاهش محصول آشکار و مستقیم است و کیفیت بقیه محصول به علت وجود اسپورهای سیاه‌رنگ سیاهک در سطح دانه های سالم‌، فوق العاده کاهش می یابد. علاوه بر غلات مختلف، سیاهک‌ها به نیشکر و انواع پیازها و گیاهان زینتی مانند میخک حمله میکنند. بیشتر قارچ‌های عامل سیاهک‌ها درون تخمدان و میوه ها یعنی دانه‌های غلات توسعه می یابند و آنها را ازبین می‌برند.

   

  سیاهک آشکار غلات:

  این سیاهک هم انتشار جهانی دارد و علاوه بر وارد ساختن خسارت به محصول گیاهان آلوده کیفیت دانه بوته های غیرآلوده را به علت آغشته شدن آنها به اسپورهای قارچ به هنگام خرمن کوبی و برداشت کاهش می‌دهد. تا زمانی که گیاه بیمار به خوشه نرفته است. سیاهک آشکار معمولا نشانه‌ای قابل تشخیص ندارد. گاهی گیاهان مبتلا به سیاهک زودتر از بوته های سالم خوشه میدهد و خوشه های آلوده بالاتر از خوشه های سالم استقرار می‌یابند.

  Ustilago nuda و U.tritici میسلیوم عوامل بیماری درحین رشد و داخل گیاه بی رنگ است و نزدیک به مرحله بلوغ قهوه ای می شود. یاخته های میسلیومی به تلیوسپورهای کروی قهوه ای تبدیل میشوند. هر تلیوسپور جوانه میزند و بازیدیومی یک تا چهار یاخته ای ایجاد میکند. 

  در حال حاضر برای کنترل سیاهک آشکار، بذرها را قبل از کاشت با کاربوکسین تیرام و تبوکونازول ضدعفونی و تیمار می کنند. این ترکیبات شیمیایی جذب شده و به صورت سیستمیک در بذر یا گیاه در حال رشد عمل میکنند. بهترین روش مبارزه با سیاهک آشکار، استفاده از بذر عاری از سیاهک و گواهی شده است.

   

  نام بیماری

  سم توصیه شده

  مقدار و زمان مبارزه

  سیاهک آشکار گندم و جو

  تبوکونازول DS2%

  1/5 گرم در کیلوگرم بذر

  پروتیوکونازول + تبوکونازول FS40%

  0/2 میلی لیتر در کیلوگرم بذر

  تتراکونازول LS12.5%

  1 میلی لیتر در کیلوگرم بذر

  تیوفانات متیل WP70%

  1/5 گرم در کیلوگرم بذر

  دیفنوکونازول FS3%

  1 گرم در کیلوگرم بذر

  دیفنوکونازول+ سایپرکونازول

  کاربندازیم WP50%

  کاربوکسین تیرام WP75%

  2 گرم در کیلوگرم بذر

  تیابندازول + فلوتریافول DS5%

  دی نیکونازول FS2%

  1 میلی لیتر در کیلوگرم بذر

  تریادیمنول DS7.5%

  2 میلی لیتر در کیلوگرم بذر

   


  wheat 01 07 3

   

  سیاهک پنهان یا بانت گندم (سیاهک بدبو)

  در تمام مناطقی که گندم کشت می‌شوند شیوع دارد. در واقع سه قسم سیاهک پنهان وجود دارد که بر اثر قارچ های خویشاوند ولی متفاوت ایجاد می شوند. سیاهک پنهان معمولی که به روش ضدعفونی بذر با قارچکش ها قابل کنترل است و خسارت آن در بسیاری از کشورها کم است.

  عامل سیاهک پنهان معمولی T. tritici و T.foetida و عامل سیاهک پنهان پاکوتاه T.controversa و عامل سیاهک هندی T.indica نام دارند. سیاهک هندی که در هندوستان و بعضی از کشورهای آسیایی مانند مکزیک شیوع دارد.

  به سیاهک هندی، سیاهک کارنال هم گفته می شود. کارنال نام روستایی است که نخستین بار در سال 1931بیماری مذکور در آنجا دیده شد. سیاهک هندی Tilletia indica که سیاهک ناقص هم می نامند.چون فقط بخشی از دانه های گندم را آلوده میکند. البته قارچ سیاهک هندی به صورت تلیوسپور در سطح خاک زمستان گذرانی میکند.

  سیاهک پنهان باعث کوتولگی کم یا شدید بوته های مبتلا به بیماری میشود سیاهک زدگی و اغشتگی دانه های گندم به اسپورهای قارچ میشود و بازار پسندی محصول را پایین می آورد.

   

  نام بیماری

  سم توصیه شده

  مقدار مصرف

  زمان مصرف

  سیاهک هندی

  تبوکونازولEW 25%

   1 لیتر درهکتار

  زمانی که 80% بوته ها به مرحله گلدهی برسند

  سایپرکونازول

  0/5 میلی لیتر درهکتار

  فلوتریافول

   1 لیتر درهکتار

   

  پروپیکونازول

  1میلی لیتر در هکتار

  سیاهک سخت جو

  کاربوکسین تیرام

  2 گرم در کیلوگرم بذر

  ضدعفونی قبل ازکشت بذر

   

  مانکوزب

  فوزاریوم سنبله گندم

  اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل

  0/5 لیتر درهکتار

  سم پاشی در مرحله گلدهی

   

  سایپرکونازول+کاربندازیم

   

  پروپیکونازول

  1 لیتر درهکتار

  لکه قهوه ای نواری جو

  ایپرودیون+کاربندازیم

  1 گرم در کیلوگرم بذر

  ضدعفونی قبل ازکشت بذر

   

  کاربوکسین تیرام

  2 گرم در کیلوگرم بذر

   

  wheat 01 07 4

   

  نفیس رویش پارسیان

  تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی

  • تهران، شهر آرا، خیابان آرش مهر، خیابان بلوار غربی، کوچه منصوری، پلاک 52، واحد 1
  • 86174105 (021) 98+
  • 86174209 (021) 98+
  • 86174365 (021) 98+
  • office@nafistradeco.com

  سلام! بر روی نام یکی از کارشناسان فروش ما در کادر زیر کلیک کنید تا در واتس اپ چت کنید یا به ما ایمیل بفرستید office@nafistradeco.com

  در واتساپ با ما چت کنید
  Close and go back to page

  آخرین مطالب

  ترافیک سایت

  امروز498
  دیروز268
  این هفته1089
  این ماه4077
  کل43418

  • آی پی: 100.24.118.144
  1
  آنلاین
  1401-09-09

  برچسب ها

  4 لیتری BERGER Bio Matrix BioMatrix cypermethrin deltamethrin dichlorvos dimethoate EDDHA epoka Ethion fenpropathrin fenvalerate fertilizer fiskars Fruit set granular greenplus hexaflumoron hexythiazox Humic & Fulvic IPM NOOSKI NPK Pelex 777 permethrin pesticide PH potasium profenofos saworai آب پاش آبپاش آبپاش نوشابه ای آبیاری بارانی آفات آفات انباری آفات درختان میوه آفات سبزی و صیفی آفات مکنده آفات پنبه آفات گلخانه آفت آمبوش آنزیم آنزیم ها آنزیم های پکتولیتیک آهن ابزار باغیانی اتیون ادوات ادوات کشاورزی اره ارگانوفسفات ارگانوفسفره ارگونومی استاندارد ازت استحکام سلول اسپری اسید هیومیک افزایش تلقیح گل افزایش وزن میوه ام آر تی انباری انتقال الکترون اورتواورتو اپیدرم اپیکا اپیکاهیومیک اکسین مصنوعی اکسین ها ای اس اچ کمپانی باشاک باغات باغبانی باغچه بافت های گیاهی بدشکلی میوه برداشت محصول برگ برگر بند پایان بنزوئیل بهار بهبود رنگ میوه بور بیلچه بیماری های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی بیوماتریکس تبادلات کاتیونی تخم کنه تدخینی تریپس تریپل تشکیل میوه تله موش خارجی تله موش نوسکی تنش دمایی تنفس سلولی توزیع نهاده ها توسعه ریشه ثابت بودن فشار حشرات حشرات مکنده حشره بالغ حشره کش حشره کش تدخینی و نفوذی حشره کش تماسی حشره کش گوارشی خاک دانیتول ددواپ شیماگرو درختان میوه درختان گردو دسیس دلتامترین دورسبان دوره رویشی دوره کارنس دیمتوات دیمتوات شیماگرو دیکلرووس ذرت رابط شلنگ رشد ریشه رشد و نمو گیاه رول لاین روی رویش سبزیجات ریزش برگ ریز مغذی ریشه زایی ریپکورد زردی بین رگبرگی زنجره زنجره پنبه زنجرک مو زولون زیتون ساورایی سایپرمترین سبزیجات سدیم سرخرطومی سرخرطومی یونجه سرشاخه خوار سری قابل تنظیم سفت شدن پوست میوه سم سم پاش سمپاش سمپاش 2 لیتری سمپاش 3 لیتری سمپاش 8 لیتری سمپاش 20 لیتری سمپاش ارس سمپاش تراکتوری سمپاش تلمبه ای سمپاش دوشی سمپاش فرقونی سمپاش موتوری سمپاش پشت تلمبه ای سمپاش کوچک سمپاش گلخانه ای سم پاشی سمپاشی سن سنتز سورگوم سوسک سوسک سرشاخه خوار سومیتیون سومیسیدین سویا سپردارها سیب زمنی سیب و گلابی سیتوپلاسم سیستمیک شانکر باکتریایی شته شته سبز شفیره شپشک شپشک خرما شپشک های نخودی شیماگرو صیفی جات ضدعفونی خاک ضد عفونی سطوح ضدعفونی محیط ضد نشت عسلک علفکش عناصرغذایی عناصر کم مصرف عنصر بنیادی غیرسیستمیک فتوسنتز فروت ست فسفر فسفره فسفیت فسفیت کلسیم فقر عناصر فلج شدن حشره فندقی شدن فن والریت فن پروپاترین فنیتروتیون فوزالون فولویک اسید فیدار فیسکارس قابل حمل قیچی لارو لارو کش لنس با کیفیت لنس سمپاشی لنس فلزی لکه تلخی مالاتیون ماکرومیکس متام سدیم محصول محصولات جالیزی محصول اسپانیا محلول پاشی مخزن مدل 003 مرکبات ملخ آسیایی ملخهای مراکشی منوپتاسیم فسفات منگنز منیزیم مواد مغذی مگس مینوز مینوز مینوز لکه گرد میکروارگانیسم میکروب کشی نازل استیل نازل با دوام نازل برنجی نفیس نفیس رویش پارسیان نماتد ساقه یونجه نماتوسپورا نوسکی نیترات پتاسیم نیتروژن نیسورون نیشکر هگزافلومورون هگزی تیازوکس واپام ویتامین C پاشش یکنواخت پایداری خاک پایرتروئیدهای مصنوعی پایروتیروئید پاییز پتاس مایع پتاسیم پرتقال چینی پرسیس پرمترین پروانه چوبخوار پروتئین پرودنیا پرودینا پروفنوفوس پسته پلی ساکارید پلیمری پمپ فلزی پنبه پوره پوره کنه پوست اندازی پوسیدگی گلگاه پیوندزنی چاقو چاقو تیزکن چغندر چغندر قند کارادرینا کارادینا کارنس کرم برگخوار کرم ساقه خوار برنج کرم غوزه کرم قوزه پنبه کشاورزی کلات آهن کلات مس کلروفیل سازی کلرپیریفوس کلسیم کلسیم و بور کلید قفل کن کمبود عنصرآهن کنسالت کنه قرمز کنه قرمز اروپایی کنه کش کنه کش گوارشی کوتیکول گیاهی کود کود آلی کود آهن کودآهن کود ازت کود ازت و پتاس بالا کود بور کود جامد کود دهی کوددهی کود روی و منگنز کود فسفر بالا کودپاش کود پاش کود پتاس بالا کود پلکس کود پودری کود کامل کود کلسیم کوراکرون کک کیتین کیفیت محصول کینگ جت گالوانیزه گرانول گرین پلاس گلاب پاشی گل انگیزی گلخانه گلخانه ها گلدهی گند زدایی گندم گندم و جو گوارشی گوگرد گیاهان زراعی یونجه