فسفِیت: 57%

  روی محلول: 15%

  روي به صورت 2+Zn توسط گياه جذب مي شود. اين عنصر يكي از اولين ریزمغذي هايي است كه به عنوان يك عنصر ضروري براي گياه شناخته شده است. اگرچه عنصر روي در مقادير كم براي گياه مورد نياز است اما افزايش کمی و کیفی محصولات بدون توجه به این عنصر امكان پذیر نخواهد بود. مقدار روي در خاك بسيار ناچيز بوده و هرچه pH خاك بيشتر شود از مقدار روي قابل جذب گياه كاسته مي‌شود. بنابراين در خاك‌هاي با pH قليايي ( خاك‌هاي آهكي) كمبود روي قابل جذب ایجاد می‌شود. از طرفی استفاده زياد از كودهاي فسفره در خاك‌هايي كه با مقدار کم روي قابل استفاده مواجه هستند، موجب بروز كمبود تحميلي روي در گياه می‌شود. بنابراین فسفیت روی علاوه بر دارابودن تمام خواص فسفیت می‌تواند به طور همزمان باعث تامین فسفر و روی در گیاهان شود. همچنین روی موجود در این کود سریعتر از سایر کودها برای گیاه قابل جذب می‌باشد. عنصر روی توانایی گیاهان را برای دفاع در برابر بیماری‌ها بهبود می‌بخشد به‌طوری که ماده مؤثر برخی قارچ كش‌ها است که اثر سمی این نوع قارچ كش ها به اثبات رسیده است. عنصر روی برای ثبات و پایداری غشاهای گیاهی ضروری است و تصور می شود به جلوگیری از نشت عناصر یا تركیبات ضروری از سلول‌های گیاهی كمك می كند.این

  محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  پژمردگی فوزاریومی، کپک مرکبات، نماتد گوجه‌فرنگی، لکه برگی

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   بذرمال

  0/75-1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر 

  فسفِیت: 51%

  منیزیم محلول: 5/6%

  منگنز محلول: 4/2%

  روی محلول: 5%

  این کود علاوه بر اینکه به عنوان مکمــل عناصر غذایی استفاده می‌شود و علائم کمبود منیزیـم، منگنز و روی را برطرف می‌کند از بیماری‌ها و پوسیدگی‌های محصولات باغی جلوگیری می‌کند. این کود باعث تقویت سیستم ایمنی گیاه و ایجاد مقاومت در برابر تنش‌های محیطی می‌شود. سطح بالای منگنز در گیاه عامل مهمی در سنتز فنل و لیگنین برای دفاع از گیاه است. منگنز از فعالیت آنزیم‌های پکتولیتیک تولید شده توسط قارچ آنتراگنوز جلوگیری می‌کند. روی با تاثیر بر یکپارچگی ساختار غشای سلولی و کنترل انتقال مواد در گیاه از تجمع مواد قندی و پلی ساکاریدی در گیاه جلوگیری می کند. بنابراین در صورت کمبود روی مواد قندی در سطح برگ جمع شده و عوامل بیماری زا را به سمت گیاه جذب می‌کنند. وجود روی در این محصول باعث عدم تجمع مواد قندی شده و از جذب عوامل بیماریزا به سمت گیاه جلوگیری می‌کند. وجود فسفیت در این کود خاصیت و کارایی عناصر دیگر را دوچندان می‌کند.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  اسکب سیب زمینی، بلاست برنج، پژمردگی پنبه، پوسیدگی ریشه، پاخوره گندم

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   بذرمال

  0/75-1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر 

  فسفِیت: 10%

  پتاسیم محلول: 20%

  سیلیسیم محلول: 6%

  سالیسیلیک اسید: 5%

  اورتوهیدروکسی بنزوئیک یا اسید سالیسیلیک یک فنل طبیعی تنظیم‌کننده رشد است. سالیسیلیک اسید در سلول‌های ریشه تولید می‌شود و نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی دارد. سالیسیلیک اسید در فرایند‌های رشد و نمو مانند تنفس، جوانه زنی بذر، تولید محصول، گلیکولیز و گل زایی نقش مهمی دارد. به‌علاوه این ترکیب باعث کاهش اثرات تنش‌هایی مانند خشکی و شوری شده و یک استراتژی مفید برای تقویت گیاه و مقاومت در برابر بیماری‌ها می‌باشد. آنزیم PAL (فنیل آلانین آمونیالیاز) که در شرایط تنش افزایش می‌یابد و باعث افزایش در تولید ترکیبات فنلی و سالیسیلیک اسید می‌شود. سالیسیلیک اسید باعث ایجاد شرایط تنش و القاء تنش به گیاهان می‌شود. در این رابطه سالیسیلیک اسید به آنزیم کاتالاز متصل شده و باعث تجمع H O می‌گردد و به این ترتیب باعث القاء شرایط تنش شده و باعث افزایش بیان ژن و واکنش‌های دفاعی گیاه می‌شود. از جمله ژن‌هایی که به وسیله سالیسیلیک اسید القاء می‌گردد ژن‌های ضد بیماری مانند کیتیناز و گلوکاناز می‌باشد. بنابراین سالیسیلیک اسید به عنوان یک پیغام دهنده ثانویه در گیاهان عمل می‌کند و ترکیبات فنلی به طور کلی یک عامل بازدارنده برای آفات هستند. محلول پاشی سیلیکون باعث ایجاد لایه‌ای سطحی در برگ گیاه شده و موجب ایجاد اختلال های در سایت‌های شناسایی پاتوژن می‌گردد. زمانی که سیلیکون روی برگ پاشیده می‌شود؛ به پوست حشره آسیب زده و منجر به نشت پذیری آب از پوست حشره می‌گردد و باعث مرگ حشره به علت کم آبی و خشک شدن آن می‌شود. مکانیسم سوراخ کردن پوست حشره توسط سیلیکون: الف) جذب هیدروکربن ها از طریق کوتیکول و سایش فیزیکی، ب) سیلیکون یک لایه محافظت کننده برای گیاه ایجاد می کند. (پوشش نازک مومی روی اسکلت بیرونی = از اتلاف آب جلوگیری می کند) تحقیقات بیان می‌کند که استفاده از سیلیکون باعث افزایش محتوای فنل برگ شده و ترکیبات فنلی دارای خاصیت ضدقارچی می باشد. ترکیبات فنلی به عنوان عامل بازدارنده برای آفات نیز عمل می کنند.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  سفیدک سطحی، بلاست برنج، زنگ لوبیا، پسیل پسته، شته‌ها، کنه‌ها

   

  دستورالعمل مصرف

  درختان میوه و مرکبات

  1-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  2-4 لیتر در هکتار

  فسفِیت: 6/1%

  مس: 7%

  مس کمپلکس شده: 3%

  مس کلات شده: 2/2%

  کیتوزان: 2/8%

  بیماری های قارچی و باکتریایی از مهمترین مشکلات محصولات کشاورزی هستند. بایو متریکس مس کیتــوزان (CuQ) یک راهکار حرفه‌ای برای پیشگیـری و حذف کامل این گونه از بیمـاری‌ها است. بایو متریکس CuQ در کنترل بیماری های اروینیا و فایتوفترا که از مهمترین عوامل بیماری‌زایی در باغات و گیاهان زراعی می باشد موثر است. کیتوزان یک پلی‌ساکارید خطی است که می‌تواند با داستیلاسیون کیتین موجود در دیواره سلولی قـارچ و اسکلت بیرونی بندپایان سنتـز شود. کیتوزان منشا اکولوژیکی دارد، زیست تخریب پذیـر و زیست سازگار است. کیتـوزان موجود در این کـود از طریق فنـاوری نانـو تهیه شده و میـزان جذب آن و فعالیت زیستـی آن بسیــار بالا است. کیتوزان در شرایط اسیدی محلول است و پاتوژن های دارای بار منفی را جذب می‌کند ازجمله باکتری‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها و ... . از طرف دیگر گروه آمین کیتوزان تمایل زیادی به فلزات دارد و می تواند با عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان بانـد شده و این مواد مغذی را به تدریج در اختیار گیاه قرار دهد. مس Cu به عنوان یک ريزمغذي، موجب فعال شدن آنزیم ها و کاتالیزورهایی می شود که در فرآيندهاي رشدي گیاه نقش دارند و به سنتز پروتئين كمك مي كند. توليد پیش ساز ويتامين A به شدت با حضور مس ارتباط دارد. میزان جذب مس در خاک‌های ایران بسیار پایین است و میزان تحرک آن در گیاهان کم می‌باشد بنابراین استفاده از کلاتور مناسب در مس بسیار حائز اهمیت است. یون های مس به شکل کمپلکس با سایر ترکیبات قابل جذب هستند بنابراین در محصول حاضر مس با کیتوزان و EDTA ترکیب شده که باعث افزایش جذب آن می‌شود و همچنین یک لایه پوششی بر روی گیاه ایجاد کرده و از آسیب آفات و بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر فسفیت موجود در این محصول مس نیز می‌تواند خاصیت ضدبیماری (عموما به عنوان قارچکش) داشته باشد.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  گموز، آتشک، فیتوفترا و بوته‌میری، لکه برگی گندم، زنگ گندم

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-1/5 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

  بذرمال

  0/5-0/75 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر

  فسفیت: 14%

  کلسیم محلول: 9/6%

  کلسیم به فرم پکتات کلسیم در دیواره های سلولی گیاهان استفاده می‌شود و نقش مهمی در تشکیل دیواره سلولی و قابلیت انعطاف پذیری آن دارد. بنابراین در حفظ استحکام سلول و نفوذپذیری غشاء موثر است. این عنصر با حفظ و پایداری سلول های گیاهی و افزایش قدرت بافت، مانع از ایجاد بسیاری از بیماریهای فیزیولوژیکی در محصولات می گردد. کمبود کلسیم باعث اختلال در عملکرد دیواره سلولی می شود و در نتیجه آن، انتقال مواد مغذی و پلی ساکاریدها بین سلول ها با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است با انتقال این مواد به فضای سیتوپلاسمی شرایط برای هجوم پاتوژن‌ها محیا گردد. همچنین کلسیم، آسیب ایجادشده توسط آنزیم های پکتولیتیک (جهت نفوذ به اپیدرم و کوتیکول گیاهی تولید می‌شود) که توسط عوامل بیماری¬زا ترشح می¬شود را کاهش می‌دهد. با توجه به تحرک کم کلسیم و تحرک بالای فسفیت در گیاه ترکیب این دو با یکدیگر می‌تواند باعث تامین سریعتر این عنصر در گیاهان به ویژه در شرایط گلخانه گردد. با توجه به ثابت بودن هوا در اکثر گلخانه‌ها و عدم تهویه مناسب کمبود کلسیم در آن‌ها به وفور وجود دارد. بنابراین ترکیب فسفیت کلسیم علاوه بر خاصیت ضد بیماری و آفات می‌تواند کارایی بالاتری نسبت به سایر کودهای کلسیمی داشته باشد.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  لکه تلخ، لکه برگی، لکه چوب پنبه‌ای، پوسیدگی گلگاه شانکر باکتریایی

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

   

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

   

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   

  آهن کل: 6/5%

  آهن محلول: 6%

  آهن کلاته: 5%

  کود کلات آهن %6/5 یکی از بهترین کلات های آهن EDDHA می باشد. آهن از عناصر کم مصرف اما ضروری برای گیاهان است که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان همچون تنفس، فتوسنتز، ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم ها دخالت دارد. کلات آهن 6/5 % حاوی %5 آهن اورتو-اورتو می باشد. که این میزان آهن جهت جلوگیری از کمبود آهن در گیاهان مناسب می باشد. نقش آهن در گیاهان: آهن یک عنصر اساسی در کلروفیل سازی و رشد ونمو گیاه است. آهن در مراحل مختلفی از زنجیره ی انتقال الکترون شرکت می کند ودر تنفس سلولی و متابولیسم آنزیم ها و پروتئین ها یک عنصر بنیادی محسوب می گردد.

   

  ویژگی های کود کلات آهن %6/5

  • کود کشاورزی کلات آهن، ترکیبی است پایدار و محلول در آب با تاثیر سریع و خاصیت پایداری در خاک

  • کود آهن %6/5 با عامل کلات کننده EDDHA موجب پایداری قوی حتی در pH های بالا می گردد.

  • درمان علائم کمبود آهن در گیاه از جمله زردی بین رگبرگی در برگ های جوان

  نفیس رویش پارسیان

  تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی

  • تهران، شهر آرا، خیابان آرش مهر، خیابان بلوار غربی، کوچه منصوری، پلاک 52، واحد 1
  • 86174105 (021) 98+
  • 86174209 (021) 98+
  • 86174365 (021) 98+
  • office@nafistradeco.com

  سلام! بر روی نام یکی از کارشناسان فروش ما در کادر زیر کلیک کنید تا در واتس اپ چت کنید یا به ما ایمیل بفرستید office@nafistradeco.com

  در واتساپ با ما چت کنید
  Close and go back to page

  ترافیک سایت

  امروز69
  دیروز114
  این هفته393
  این ماه1834
  کل13857

  • آی پی: 34.231.147.28
  1
  آنلاین
  1401-02-27